توزیع کننده برق PPC 8000E

بررسی محصول

PPC8000 E
سویچ باکس رک
سویچ باکس رک PPC8000 E سیستمی متشکل از 10 پریز برق ، فیوز اتوماتیک 10 آمپری ، لامپهای روشنایی پانل
کشویی و فیلتر محافظ شوکهای برق می باشد . سویچ باکس رک PPC8000 E جزو ادوات مورد نیاز رکهای صوتی
می باشد .

In Stock